Kontakti

LONJA-STRUG d.d.
Vinkovačka 4,
44320 K U T I N A

IBAN: HR6224020061100039731

OIB   34493680403

CENTRALA:

Tajnica Uprave: Kristina Paher

– tel. 044 / 691 – 332

-e-mail: lonjastrug.kt@gmail.com

UPRAVA 

Predsjednik Uprave: Nevenka Paher, građ.teh.

-tel. 098/451-736

Član Uprave: Zdenko Uzel, mag.ing.aedif.

-tel. 099/268-6808

Izvršni Predsjednik Uprave: mr.sc. Vlado Zec, dipl.oec.

-tel. 095/514-5955

TEHNIČKI SEKTOR:

Voditelj odjela tehnička priprema: Adriano Špoljar, ing. geoteh.

-tel. 098/451-731

-e-mail: priprema.rada@lonja-strug.com 

SEKTOR EKONOMSKIH I PRAVNO-KADROVSKIH POSLOVA

Voditelj sektora: Đurđica Zec, dipl.oec.

-tel. 095/214-5955

-e-mail: knjigovodstvo.lonjastrug@gmail.com

Odjel komercijala i radna jedinica transporta i mehaničarske usluge

Voditelj odjela: Josip Stožicki, dipl.oec.

-tel. 098/298-311

-e-mail: josip.stozicki@lonja-strug.com